mRNA和cRNA注射服务

2021-12-09 17:59:36 admin

        卵母细胞注射可以用于很多的实验分析,其中包括膜蛋白的表达,离子通道功能的研究。

        我们提供注射cDNA或cRNA的卵母细胞。需要客户提供野生型或突变型的目的基因全长模板,我们注射所需数量的卵母细胞,在膜蛋白表达出来后,进行后续的电生理或者离子通道功能分析。     

See the source image

卵母细胞注射系统(Drummond, Nanoject II )。 

 

        在不影响通道功能的情况下,也可以用GFP标记RNA,在荧光显微镜下观察目的基因的表达情况。